Brukerbetingelsene som gjelder for nåværende kontoer er vist under. Eksisterende MicroTECkontoer- og tjenester er ikke lenger tilgjengelig.

Betingelser

Betingelsene i denne avtalen gjelder ved bruk av Contoprontos betalingsløsning som markedsføres under navnet LUUP

Definisjoner
Contopronto AS tilbyr en betalingsløsning med et sett betalingstjenester som markedsføres under navnet LUUP.

En LUUP-bruker er en som er registrert hos Contopronto AS. Brukeren har rettigheter til å benytte LUUP lommeboken.

LUUP lommeboken er en elektronisk lommebok. Den kan inneholde penger, kort, ulike banktjenester, gavekort, abonnement, osv. Med en LUUP lommebok kan man enkelt betale eller motta penger ved hjelp av mobiltelefon.

Et LUUP brukersted er et foretak, eller virksomhet, registrert hos Contopronto AS. Brukerstedet har rettigheter til å benytte en LUUP konto, samt tilby sine kunder å betale med LUUP lommeboken.

E-pengeforetak
Contopronto AS, Fridtjof Nansens plass 4, 0160 Oslo, organisasjonsnummer 981 689 526 er et e-pengeforetak og har med hjemmel i lov 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak § 2-1 fått tillatelse av Finansdepartementet til å drive virksomhet som består i å utstede elektroniske penger.

Myndighet
Alle myndige personer kan registrere seg som bruker av LUUP-lommeboken. En umyndig må innhente tillatelse fra verge for registrering. Vergen skal medvirke til opprettelsen av LUUP lommeboken og skal akseptere Contoprontos vilkår på vegne av umyndig.

Registrering
Contoprontos registreringsprosess er utarbeidet på bakgrunn av de lover Contopronto er underlagt, spesielt lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger.

Ved registrering må brukeren fylle ut et skjema. Informasjonen som må oppgis er mobiltelefonnummer, navn, adresse og personnummer. Disse opplysningene verifiserer Contopronto mot Folkeregisteret. Er opplysningene korrekte sender Contopronto en verifiseringskode til det oppgitte mobiltelefonnummeret.

Brukeren bekrefter sitt mobiltelefonnummer ved å taste inn verifiseringskoden på registreringssiden. Brukeren er nå foreløpig registrert i Contoprontos system. For å fullføre registreringen i henhold til norsk lov, må brukeren gjennomføre en betaling fra sin bankkonto og merke innbetalingen med sitt eget unike KID-nummer generert av Contopronto. KID-nummeret får brukeren opplyst ved den foreløpige registreringen, eller kan finnes ved inlogging på www.microtec.net. Når Contopronto mottar innbetalingen fra gitt brukers bank, og kontonummer samsvarer med navn på avsender er regestreringen fullført og bruker har full tilgang til alle tjenester under LUUP.

Opphavs-, disposisjons- og eiendomsrett
Contopronto innehar alle materielle og immaterielle rettigheter til tjenesten, herunder enhver programvare, dokumentasjon m.v som er levert eller gjort tilgjengelig fra Contopronto. Slik programvare, dokumentasjon m.v skal ikke overleveres andre, selges, kopieres eller på annen måte brukes til formål som ikke er godkjent av Contopronto.

Personopplysninger
Ved inngåelse av avtale om bruk av LUUP lommeboken må bruker oppgi de opplysninger som fremgår av registreringsskjemaet. Contopronto er pålagt etter lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger å registrere slike opplysninger om brukeren. En bruker er forpliktet til å sørge for at disse opplysningene til enhver tid er korrekte. Endring av adresse, mobiltelefonnummer, passord og PIN-kode kan foretas på LUUP nettsiden, når brukeren er innlogget. Hvis opplysningene er ukorrekte, eller ved misbruk, forbeholder Contopronto seg retten til å sperre for bruk av LUUP lommeboken. Personopplysningene behandles i henhold til lov av 14 april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

Tjenester
Som registrert bruker av LUUP kan du benytte de tjenester som er tilgjengelige på LUUP nettsiden. Tjenestene, herunder hvordan tjenestene brukes og metoder er utførlig beskrevet på LUUP nettsiden.

Kostnader
Gebyr for bruk av LUUP lommeboken trekkes automatisk fra LUUP lommeboken. Eventuell kommunikasjon (SMS, tale etc) som er tilknyttet mobiltelefonnummer som bruker benytter, faktureres av brukerens mobiloperatør, og kommer i tillegg. Fullstendig prisliste over gebyrer er tilgjengelig på LUUP nettsiden eller ved å sende INFO FEE til 26262. Avgifter som påvirker gebyrene, kan føre til endringer. Informasjon om dette finnes på LUUP nettsiden.

Lommebokens maksimumsbeløp
Det kan maksimalt være kr. 10.000,- i LUUP lommeboken. Dette i henhold til e-pengelisensen Contopronto innehar fra Finansdepartementet.

I de tilfeller hvor bruker får tilsendt et beløp som medfører at innestående i LUUP lommeboken overstiger kr 10,000, settes restbeløpet på vent. Brukeren må selv holde oversikt over eventuelt restbeløp.

Eventuelt kan brukeren velge å vente med å motta deler av betalingen til et senere tidspunkt, når saldoen i LUUP lommeboken er blitt tilstrekkelig lav til at resten av betalingen kan mottas. Brukeren overfører restbeløpet til sin LUUP lommebok. Dette kan gjøres når brukeren er logget inn på våre nettsider.

Ansvar og ansvarsbegrensning
Utveksling av elektroniske penger gjennom en LUUP lommebok er beregnet til bruk i kommunikasjon mellom bruker og andre som har gyldig avtale om bruk av Contopronto. Spørsmål og reklamasjon vedrørende de enkelte produkter og tjenester som kjøpes ved hjelp av LUUP lommeboken, samt leveringsbetingelser, rettes til det enkelte brukersted.

All bruk av LUUP lommeboken er Brukerens eget ansvar. Herunder, eventuelle tap som følge av tap, eller misbruk av mobiletelefonnummer med tilhørende passord og pinkode Ved mistanke om misbruk av Brukerens LUUP lommebok, plikter Kunden å gi melding om dette til Contopronto.

Ved Kundens mislighold av denne avtalens pkt. 4. (Begrensninger i bruken) og 6. (Ansvar og ansvarsbegrensning) skal Contopronto holdes skadesløs overfor krav fra tredjemann som springer ut av Kundens mislighold.

Contopronto er ikke ansvarlig for feilaktig sending av SMS eller feil angitt beløp i transaksjonene. Brukeren er derfor selv ansvarlig for å sende SMS med riktig betaling til rett mottaker.

Contopronto er ikke ansvarlig for tap som skyldes forhold utenfor Contoprontos kontroll, herunder ny lovgivning, beslutninger fra offentlige myndigheter, krig, streik, lockout, boikott, blokade, strømbrudd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett eller annen lignende omstendighet. Ved streik, lockout, boikott, blokade eller lignende gjelder dette selv om Contopronto er part.

Etter lov av 13 desember 2002 nr 74 om e-pengeforetak har Contopronto plikt til å opplyse Kunden om at verdien av de elektroniske pengene som er utstedt av Contopronto ikke er å regne som bankinnskudd og heller ikke er omfattet av bankenes kollektive innskuddsordninger i bankenes sikringsfond. LUUP lommeboken er ikke rentebærende. Alle midler i LUUP lommeboken forvares på klientkonto i norsk bank. Contopronto har rett til motregning etter alminnelige rettsregler.

I de tilfeller hvor det er konstatert misbruk eller ved henvendelser for øvrig skal dette foregå på e-mail sendt til Contoprontos kundesupport. Denne e-mailen skal inneholde navn og adresse og en beskrivelse av problemet inkl. evt. Beløpsstørrelse, datoer, mottakere m.v.

Oppsigelse og heving av avtalen
Bruker kan uten forhåndsvarsel si opp kundeforholdet. Oppsigelse må skje skriftlig. Oppsigelsen må inneholde brukerens navn, mobiltelefonnummer og bankkontonummer. Contopronto sender bekreftelse på oppsigelse pr. SMS. Dersom brukeren har innestående i LUUP lommeboken vil disse midlene utbetales til brukerens registrerte bankkonto.

Contopronto AS kan umiddelbart heve avtalen ved vesentlig mislighold fra brukeres side eller ved mistanke om ulovlige handlinger.

Avtaleinngåelse og vilkår
LUUP lommeboken kan benyttes av brukere med bosted i Norge ved inngåelse av en kundeavtale. Avtalen inngås ved gjennomføring av registreringsprosessen. For verifiserte brukere gjelder nedenstående generelle vilkår.

Contopronto har rett til ensidig å endre innhold og omfang av vilkårene.
Endringer uten betydning for brukeren, vil ikke bli varslet og kan iverksettes umiddelbart. Ved vesentlige endringer varsles disse på nettsiden/SMS/e-mail med minimum 14 dagers varsel.

Tvisteløsning/Verneting
Tvister mellom Contopronto og brukeren skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler med verneting i Oslo. Tvisten skal løses etter norsk rett.

« Tilbake